Seby Paul

Seby Paul

Chief Executive Officer
Shankar Prakash

Shankar Prakash

Chief Technology Officer
Sunny Paul

Sunny Paul

Chief Innovation Officer
Tresa Xavier

Tresa Xavier

HR & Operations
Ajith George

Ajith George

Business Development Executive
Ramesh Thangavel

Ramesh Thangavel

Project Manager
Monisha George

Monisha George

Full Stack Developer
Angelin Rinisha

Angelin Rinisha

Full Stack Developer